Waarom natuur bouwen?
Het gaat niet goed met de biodiversiteit

de verscheidenheid en variatie in de natuur. 

Biodiversiteit is belangrijk voor het functioneren van ecosystemen die ons onmisbare diensten verlenen, zoals vruchtbare grond, schoon water, bestuiving van gewassen, kustbescherming, klimaatregulatie en medicijnen. Ook is natuur op zichzelf belangrijk voor ons welzijn, voor recreatie en inspiratie. Maar een miljoen soorten planten en dieren dreigen de komende 50-100 jaar uit te sterven. Naar schatting is wereldwijd de afgelopen decennia zo’n 70% van het aantal zoogdieren, vogels, reptielen, vissen en amfibieën afgenomen (WWF Living Planet Report).

Ook geven studies in West-Europa aan dat de insectenpopulatie de afgelopen decennia met 75% is afgenomen. Andere dier- en plantensoorten zijn weer van insecten afhankelijk voor voedsel en bestuiving. Als belangrijke factoren voor de afname van insecten zijn de verandering in landgebruik aangewezen (verkleinen of vernietigen van leefgebied) en de intensieve landbouw vanwege de verspreiding van mest- en gifstoffen (ook tot ver buiten het landbouwgebied) en vanwege het verbouwen van monoculturen. De gangbare landbouw is daarmee niet meer houdbaar.

Een hoge diversiteit draagt bij aan de robuustheid en veerkracht van een ecosysteem. Grotere natuurgebieden kunnen beter tegen schadelijke invloeden en er kunnen meer soorten leven. Het is daarom belangrijk om meer ruimte te geven aan de natuur en natuur te verbinden. Veel resterende natuur is namelijk gefragmenteerd waardoor dieren en planten zich niet goed kunnen verplaatsen of verspreiden. Het belemmert ook soorten om vanwege klimaatverandering te migreren naar het noorden of hogerop te trekken in de heuvels of bergen. 

Ook in Utrecht is natuur versnipperd door bebouwing, wegen of landbouw. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) heeft in Nederland als taak om natuurgebieden beter te verbinden met elkaar en met het omringende agrarische gebied. Voor de provincie Utrecht is afgesproken dat er 4.570 hectare natuur bij komt. Voor 3000 hectare is echter niet genoeg geld (Provincie Utrecht).